پژوهش و کارآفرینی
 

پژوهشگر نمونه استان

سال 86

خانم دکتر نداف

سال 87

خانم تاتاری

آقای احمدی اتوئی

آقای دکتر حلیمی

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91

سال 92

آقای دکتر مسعودی فرد

خانم دکتر جلالی

آقای دکتر حلیمی

سال 93

خانم دکتر جلالی
آقای دکتر مسعودی فرد

آقای دکتر رجبیان

سال 94

آقای دکتر ارجمندزاده

آقای قریشیان

سال 96

آقای دکتر ارجمندزاده
خانم دکتر مریم نصرتی
                                                                                                         

پژوهشگران برتر سال1395

نفرسوم   

نفردوم

نفر اول

گروه

ردیف

سرکارخانم دکتر محبت نداف و سرکارخانم دکتر فرشته فدایی به صورت مشترک

دکتر مجید حلیمی خلیل آباد

دکتر صدیقه جلالی

علوم پایه

1

-------------

دکتر جلیل مسعودی فرد

دکتر ابراهیم صالح آبادی

علوم انسانی

2

 

 
 
امتیاز دهی