پژوهش و کارآفرینی
 

آئین­ نامه پژوهشی

1

آئین­ نامه پژوهانه اعضای علمی دانشگاه پیام نور (25/3/93)

آئین­ نامه پژوهانه اعضای علمی دانشگاه پیام نور (13/20/94)

2

آئین ­نامه تشویق نویسندگان مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی، بین المللی و داخلی دانشگاه پیام نور

3

دستورالعمل اجرایی شرکت در همایش­های علمی داخلی و خارجی اعضای علمی دانشگاه

4

دستورالعمل برگزاری کارگاه­های علمی

5

دستورالعمل برگزاری همایش علمی

6

شیوه­ نامه تشکیل قطب علمی در دانشگاه

7

آئین نامه نحوه تشکیل وفعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاهها

آئین نامه تاسیس پژوهشکده

8

دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس واحدهای پژوهشی

9

آئین نامه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان


10

آئین نامه راه اندازی، اداره، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه پیام نور

11

آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

12

آئین نامه نحوه ی محاسبه ی حق الزحمه ی تالیف و تولید محتوای الکترونیکی

13

آئین ­نامه ایجاد نظام جامع کارآفرینی دانشگاه پیام نور

14

آئین نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور (کاراد)

15

آئین نامه ایجاد مراکز رشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

16

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

17

آئین نامه تشخیص شرکت های و موسسات دانش بنیان

18

آئین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی

نمونه برگ فرصت مطالعاتی

19

آئین نامه فرصت مطالعاتی مکمل برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

20

آئین نامه استفاده از کتابخانه

21

آئین نامه دوره دکترا (PH.D)

22

شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصین حوزه کاربرد برای تحصیل در مقطع دکترای پژوهش محور

23

آئین ­نامه شبکه داخلی مراکز رشد دانشگاه پیام نور

24

دستورالعمل اجرایی شبکه داخلی مراکز رشد دانشگاه پیام نور

25

موافقت ­نامه پذیرش هسته / واحد فناوری / شرکت دانش بنیان

26

تعرفه مراکز رشد

27

آئین ­نامه مالی شبکه داخلی مراکز رشد دانشگاه پیام نور

28

دستور العمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی

29

دستورالعمل اجرایی مراکز کارآفرینی و نوآوری اجتماعی


 
 
امتیاز دهی