گروه علوم اجتماعی
1393/12/19 سه‌شنبه

اساتید گروه علوم اجتماعی

 

آقای دکتر ابراهیم  صالح آبادی

 

آقای محمدرضا دربان آستانه

 

آقای دکتر جواد اصغری راد

 

آقای عبدالرضا احمدی اتوئی

 

آقای محمد حسن جباری