گروه علوم اجتماعی
1393/12/19 سه‌شنبه

اساتید گروه علوم اجتماعی

 

آقای دکتر ابراهیم  صالح آبادی

 

آقای محمدرضا دربان آستانه

 

آقای دکتر جواد اصغری راد

 

خانم معصومه حقانی

 

آقای محمد حسن جباری

 

آقای عبدالرضا احمدی اتوئی

 

آقای جعفرشهاب الملک