گروه علوم پایه
1393/12/19 سه‌شنبه
 

اساتید گروه علوم پایه

آقای دکتر مجید حلیمی خلیل آباد

 

خانم مینا اکبرپور

 

خانم محبوبه  تاتاری

 

خانم محبت نداف

خانم فرشته فدایی

 

خانم دکتر فاطمه میرزایی

 

آقای دکتر مجید رجبیان نقندر

 

آقای دکتر رضا ارجمندزاده

 

آقای علی اکبرنیا