معرفی ریاست استان
1395/1/24 سه‌شنبه

 

نام ونام خانوادگی: جواد اصغری راد

شماره شناسنامه:

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

وضعیت نظام وظیفه:

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:

دین و مذهب:شیعه

کد ملی :

دیپلم:

Email: 

کارشناسی:دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد:دانشگاه تهران

دکتری: آلمات - علوم سیاسی

سمت: عضو هیات علمی رسمی قطعی پایه 10 دانشگاه پیام نور خراسان شمالی