معرفی روئسای مرکز و واحدها
1397/11/10 چهارشنبه


 

رئیس مرکز یا واحد

نام مرکز و واحد

آقای دکتر حمیدرضا طیبی نسب

دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

آقای دکتر مسلم غلامی

دانشگاه پیام نور واحد اسفراین

آقای دکتر  حسین ناهید تیتکانلو

دانشگاه پیام نور واحد شیروان

آقای مسعود براتی

دانشگاه پیام نور واحد گرمه

دانشگاه پیام نور واحد جاجرم

 

آقای هادی جهانی

دانشگاه پیام نور واحد آشخانه

آقای مهندس احمد رضایی

دانشگاه پیام نور واحد راز