معرفی روئسای مرکز و واحدها
1397/11/10 چهارشنبه


 

رئیس مرکز یا واحد

نام مرکز و واحد

آقای دکتر جواد اصغری راد

دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

آقای دکتر مسلم غلامی

دانشگاه پیام نور واحد اسفراین

آقای دکتر موسی وطن دوست

دانشگاه پیام نور واحد شیروان

دانشگاه پیام نور واحد فاروج

آقای دکتر موسی کرمی

دانشگاه پیام نور واحد گرمه

دانشگاه پیام نور واحد جاجرم

 

آقای دکتر سیدمصطفی جوادی

دانشگاه پیام نور واحد آشخانه

آقای مهندس احمد رضایی

دانشگاه پیام نور واحد راز